Advertising

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

čl. I

Úvodní ustanovení

 

1.      Tento nákupní řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je osoba nakupující výrobky od prodávajícího za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky (dále také „spotřebitel“). Je-li smluvní stranou podnikatel, tak se smluvní vztahy řídí dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2.      Prodávajícím se rozumí firma Paple, IČ 71663495se sídlem Bradlecká Lhota 11, 507 13,  Železnice

3.      Spotřebitel souhlasí s tímto nákupním řádem účinným v momentu odeslání své objednávky či uzavřením kupní smlouvy.S tímto má spotřebitel možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.

 

čl. II

Ochrana osobních dat

 

1.      Prodávající se zavazuje  respektovat Vaše soukromí a zaručuje, že všechna Vámi poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s Vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě s  výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího.Prohlašujeme, že dodržujeme ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.      Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat.V takovém případě prodávající data o kupujícím zlikviduje.   

 

čl. III

Objednávka zboží

 

1.      Po odeslání objednávky Vám přijde na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci nebo při objednávce, potvrzení objednávky. Pokud Vám tento email nepřijde, zkontrolujte zda-li jste nezadali při registraci nebo objednávce chybně Váš email. V případě, že je email zadán správně a potvrzení Vám přesto nepřišlo, tak nás prosím kontaktujte na emailu      

 

čl. IV

Dodací podmínky

 

1.      Objednávka je vyřízena v co možná nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání výrobku na kupujícím uvedenou adresu. Dopravu na adresu plnění zajišťuje prodávající. Zásilka standardně obsahuje daňový doklad a zboží dle objednávky.

2.      Možné způsoby převzetí zboží:

 

a) Dopravu zboží zajišťuje smluvně společnost PPL a to standardně v termínu do 24 hodin po vyskladnění. 

 

Případné kalkulované ceny spoluúčasti na přepravě platí pro trh České republiky. Přepravné do jiných států bude individuálně vyčísleno i s ohledem na velikost objednávky. 

 

čl. V

Platební podmínky

 

1.      Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

2.      Možné způsoby plateb:

l        platba v hotovosti při převzetí zboží

l        platba předem na účet

 

čl. VI.

Odstoupení od smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku

 

1.      Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, elektronická pošta, telefon apod.) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění (§ 53 odst. 7 OZ). Je však třeba zdůraznit, že nestačí pouhé použití některého prostředku komunikace na dálku, ale skutečné uzavření smlouvy na dálku.

2.      Při odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku se smlouva ruší od samého počátku (s účinky ex tunc), jako kdyby nikdy nevznikla. Důsledkem jejího „zrušení“ je povinnost stran vrátit si navzájem vše, co podle smlouvy dostaly (§ 457 OZ), titulem je bezdůvodné obohacení.

3.      Při odstoupení od smlouvy tímto způsobem prosím dodržte následující podmínky:

l        odešlete doporučený dopis na adresu dodavatele s textem, ze kterého bude patrný Váš záměr jednostranně odstoupit od smlouvy,

4.      zboží, které budete v rámci odstoupení odesílat zpět na naši adresu musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. V žádném případě výrobky neposílejte na dobírku!   

5.      Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude zaplacená finanční částka za zboží zaslána poštovní poukázkou (složenkou) nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy (§ 57 odst. 1 OZ).

6.      V případě požadavku zaslání finanční částky poštovní poukázkou(složenkou) bude od této částky odečten příslušný poplatek za odeslání (poštovné) , jelikož tato částka je přímým nákladem na vrácení zboží.V případě požadavku zaslání finanční částky bankovním převodem bude tato částka zaslána bezplatně,resp. náklady na odeslání nese prodávající.

7.      Oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, nestačí pouhé odeslání odstoupení. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, lze takové odstoupení od smlouvy akceptovat , pokud bude spotřebitel ochoten poskytnout náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. 

 

čl. VII.

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

 

1.      Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím (§621 OZ).

2.      Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Není-li na dokladu vyznačena záruční doba delší, je záruční doba 24 měsíců. Je-li kupujícím podnikatel, záruční doba je stanovena na 6 měsíců.

3.      Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobku až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace byl povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá (§ 627 odst. 1 OZ). Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku  (§ 627 odst. 2 OZ).

4.      Právo z odpovědnosti za vady (reklamaci) je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila, a to u prodávajícího, u kterého byla věc koupena   (§ 625 OZ) (viz. Reklamační řád).

 čl. VIII.

     1.    Obchodní podmínky pro velkoobchodní zákazníky se řídí platným Obchodním zákoníkem.